Algemene Voorwaarden en Privacy Statement 

PIKA is een onderdeel van de VIB Fabriek B.V. | the SDS factory

Algemene Voorwaarden de ViB fabriek

Begripsomschrijving

 “de ViB fabriek B.V.”: “de ViB fabriek B.V.” gevestigd te Beek. Overeenkomst: iedere rechtsbetrekking waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met “de ViB fabriek B.V.” aangaat.

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle onder verantwoordelijkheid van “de ViB fabriek B.V.” uit te brengen offertes en te verrichten prestaties, waaronder leveringen, hetzij ter uitvoering van een uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekte en/of aanvaarde opdracht, hetzij in het kader van de betrekkingen die tussen “de ViB fabriek B.V.” en de Opdrachtgever ontwikkelen in verband met de uitvoering van opdrachten of anderszins; alsmede op alle op informele basis onder verantwoordelijkheid van “de ViB fabriek B.V.” verrichte prestaties jegens de Opdrachtgever. De Opdrachtgever aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden in verdere betrekkingen tussen partijen van toepassing zullen blijven en dat eventueel door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of worden. Alles tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Offerte

Offertes van “de ViB fabriek B.V.” zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt. “de ViB fabriek B.V.” zal de door hem te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. Door “de ViB fabriek B.V.” uit te brengen offertes hebben een vaste, in de offerte te bepalen geldigheidsduur. Indien de offerte geen geldigheidsduur aangeeft, bedraagt deze zestig dagen.

Totstandkoming van de opdracht

Zolang niet op andere wijze blijkt dat “de ViB fabriek B.V.” een opdracht heeft aanvaard (in welk geval deze Algemene Voorwaarden daarop eveneens van toepassing zijn), dient de Opdrachtgever er van uit te gaan dat een opdracht slechts tot een Overeenkomst heeft geleid, indien de Opdrachtgever een offerte van “de ViB fabriek B.V.” binnen de geldigheidsduur daarvan schriftelijk heeft aanvaard, of indien “de ViB fabriek B.V.” een anderszins door de Opdrachtgever verleende opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

Intrekking, onderbreking, vertraging of verlenging van de opdracht

 1. De Opdrachtgever zal “de ViB fabriek B.V.” alle kosten en schade vergoeden die rechtstreeks voortvloeien uit het intrekken of onderbreken van een opdracht, indien en voor zover de oorzaak van de onderbreking niet aan “de ViB fabriek B.V.” toe te rekenen valt. Deze bedraagt minimaal 25% van de aanneemsom of te verwachten projectomzet (regie), onverminderd de gehoudenheid van de Opdrachtgever om, als de werkelijke schade hoger blijkt te zijn, de werkelijke schade te vergoeden.
 2. Indien een onderbreking langer duurt dan zes maanden heeft “de ViB fabriek B.V.” het recht de opdracht als ingetrokken te beschouwen. Als begindatum van de onderbreking geldt de dagtekening van de brief van de Opdrachtgever waarin hij van de onderbreking melding maakt, of, bij gebreke daarvan, de dagtekening van het schrijven waarin “de ViB fabriek B.V.” de onderbreking constateert.
 3. Bij vertraging of verlenging van de met de opdracht gemoeide werkzaamheden heeft “de ViB fabriek B.V.” het recht eventuele extra kosten door te berekenen, indien de vertraging of verlenging niet te wijten is aan schuld van medewerkers van “de ViB fabriek B.V.” of hen die in opdracht van “de ViB fabriek B.V.” werkzaam zijn.

Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de Opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de Opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die “de ViB fabriek B.V.” nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de Opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van “de ViB fabriek B.V.” betrokken (zullen) zijn. Als “de ViB fabriek B.V.” daarom verzoekt, verschaft de Opdrachtgever op zijn locatie “de ViB fabriek B.V.” kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of datanetaansluiting.

Personeel

 1. “de ViB fabriek B.V.” kan in overleg met de Opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden.

Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de Opdrachtgever in overleg met “de ViB fabriek B.V.” plaatsvinden.

 1. Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de andere partij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de andere partij.

Vergoedingen

 1. “de ViB fabriek B.V.” verricht haar prestaties tegen:
 2. een na voltooiing van de prestaties dan wel delen daarvan, aan de hand van tarieven vast te stellen bedrag (regie). In dit geval zal “de ViB fabriek B.V.” de Opdrachtgever op verzoek een niet bindende begroting verschaffen op basis van de te verwachten prestaties

en/of

 1. een vooraf overeen te komen bedrag (aanneemsom).
 2. De in het eerste lid vermelde vergoedingen worden vermeerderd met omzetbelasting en zijn gebaseerd op uitvoering van opdrachten onder niet-uitzonderlijke omstandigheden.
 3. De in het eerste lid vermelde vergoedingen omvatten, tenzij anders overeengekomen, geen reis- en verblijfkosten, detachering van personeel voor langere duur, kosten ter zake van prestaties die door derden worden verricht, en andere kosten die apart in rekening worden gebracht, zoals kosten ter zake van prestaties van derden die dienen ter ondersteuning van de opdracht zonder in die opdracht inbegrepen te zijn; laatstgenoemde kosten dienen rechtstreeks door de Opdrachtgever aan die derden te worden betaald. “de ViB fabriek B.V.” zal de Opdrachtgever tijdig in kennis stellen van in dit lid bedoelde kosten, die nodig zijn om de prestaties naar behoren te verrichten en maakt dienaangaande op verzoek van de Opdrachtgever een zo nauwkeurig mogelijke, doch niet-bindende, begroting; aan een mogelijke niet-tijdige in kennisstelling zal de Opdrachtgever evenwel generlei recht (op niet-betaling) kunnen ontlenen. Voorts zal “de ViB fabriek B.V.” ten aanzien van de in dit lid bedoelde kosten aangeven welke van de in het eerst lid vermelde opties van toepassing is.
 4. Reistijd wordt geacht mede aan de uitvoering van een opdracht te zijn besteed, tenzij anders overeengekomen is.
 5. Op regiebasis verrichte prestaties worden achteraf in rekening gebracht tegen de op dat moment geldende tarieven. Voor de overige prestaties zullen de partijen de wijze van betaling uitdrukkelijk overeenkomen.
 6. De tarieven kunnen eenmaal per jaar onaangekondigd worden aangepast. Tariefwijzigingen gaan in aan het begin van de maand volgende op de bekendmaking ervan, of zoveel later als “de ViB fabriek B.V.” dit kenbaar maakt.
 7. Bij opdrachten tegen een aanneemsom, waarvan een of meer termijnen langer dan een jaar na de datum waarop de Overeenkomst tot stand kwam verschuldigd worden, mag “de ViB fabriek B.V.” de termijnen die na de genoemde periode van een jaar vervallen naar de dan geldende tarieven her-berekenen.

Resultaten

 1. Een Resultaat bestaat uit kennis die “de ViB fabriek B.V.” in het kader van de prestaties waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, aan de Opdrachtgever rapporteert, onverschillig de verschijningsvorm van een Resultaat (rapport, tekening, berekening, model, programmatuur, etc.). Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van “de ViB fabriek B.V.”. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van “de ViB fabriek B.V.”.
 2. De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
 3. De Opdrachtgever is vrij een Resultaat zonder nadere vergoeding te gebruiken in het kader van de bedrijfsvoering van de eigen onderneming of instelling, met dien verstande dat:
 4. “de ViB fabriek B.V.”, behoudens rechten van derden, te allen tijde de intellectuele en industriële eigendomsrechten van Resultaten behoudt
 5. “de ViB fabriek B.V.” kan besluiten dat een Resultaat dient te worden beschouwd als vertrouwelijke informatie zoals omschreven in deze voorwaarden
 6. de Opdrachtgever het samengestelde geheel van Resultaten uit een Opdracht niet anders zal publiceren dan als een geheel, tenzij “de ViB fabriek B.V.” andersluidende, schriftelijke toestemming heeft gegeven
 7. indien de Opdrachtgever, binnen de grenzen als in deze Algemene Voorwaarden aangegeven, een resultaat openbaar maakt, ter ondersteuning van wervingsactiviteiten of anderszins, “de ViB fabriek B.V.” vermeld dient te worden als voortbrenger, doch nimmer op zodanige wijze dat afbreuk wordt

gedaan aan de goede naam en/of onafhankelijke positie van “de ViB fabriek B.V.”

 1. “de ViB fabriek B.V.” de onbeperkte bevoegdheid behoudt een resultaat ten behoeve van haar bedrijfsvoering of ten behoeve van derden, toe te passen of te doen toepassen, alles voor zover de daarbij ingevolge artikel 10 in acht te nemen vertrouwelijkheid wordt gerespecteerd.
 2. “de ViB fabriek B.V.” het gebruiksrecht op een Resultaat in kan trekken indien de Opdrachtgever jegens “de ViB fabriek B.V.” in gebreke is en schriftelijk in gebreke is gesteld. Teneinde haar goede naam te beschermen, mag “de ViB fabriek B.V.” passende maatregelen treffen om oneigenlijk gebruik tegen te gaan.
 3. De Opdrachtgever heeft het recht in redelijke mate tussentijdse rapportage van “de ViB fabriek B.V.” te verlangen. Voor zover de Overeenkomst niet in de kosten daarvan voorziet, mag “de ViB fabriek B.V.” de kosten van dergelijke rapportages overeenkomstig de alsdan geldende tarieven bij de Opdrachtgever in rekening brengen.

Geheimhouding

 1. “de ViB fabriek B.V.” zal geheim houden:
 2. alle gegevens die zij in het kader van een offerte dan wel een opdracht van de (aspirant-) Opdrachtgever ontvangt of op enigerlei andere wijze leert kennen, en waarvan de vertrouwelijkheid vaststaat dan wel redelijkerwijs door “de ViB fabriek B.V.” onderkend behoort te worden.
 3. Resultaten, als bedoeld in artikel 9, eerste lid. De geheimhoudingsverplichting geldt, onverkort het bepaalde in artikel 9, derde lid, niet voor de Resultaten welke:
 4. een algemeen, dat wil zeggen niet specifiek op de eigen bedrijfsvoering en/of werkzaamheden van de Opdrachtgever betrekking hebbend, karakter hebben, dan wel
 5. openbaar zijn of worden zonder toedoen van “de ViB fabriek B.V.”, dan wel

iii. reeds in het bezit van “de ViB fabriek B.V.” waren, dan wel

 1. “de ViB fabriek B.V.” rechtmatig van een derde heeft gekregen, dan wel
 2. in overleg met de Opdrachtgever als niet- vertrouwelijk zijn of worden aangemerkt.
 3. De Opdrachtgever zal geheimhouden bedrijfsinformatie van “de ViB fabriek B.V.”, waarvan de vertrouwelijkheid vaststaat dan wel redelijkerwijs door de Opdrachtgever onderkend behoort te worden.

Publicaties

“de ViB fabriek B.V.” heeft het recht tot publicatie van niet-geheime informatie verband houdende met in het kader van Overeenkomst verrichte prestaties.

Garantie op geleverde zaken

Voor zover niet anders overeengekomen, garandeert, “de ViB fabriek B.V.” de eventueel door haar geleverde zaken niet zijnde diensten voor een periode gelijk aan die van de fabrikant van de zaken voor wat betreft de doelmatigheid van het ontwerp en de kwaliteit van de gebruikte materialen. Indien een derde van wie “de ViB fabriek B.V.” de desbetreffende zaken geheel of gedeeltelijk betrekt, tegenover “de ViB fabriek B.V.” een geringere garantieverplichting op zich neemt, zal “de ViB fabriek B.V.” haar garantieverplichting tegenover de Opdrachtgever evenredig aanpassen. Overigens is “de ViB fabriek B.V.” met betrekking tot de levering tot geen andere vrijwaring gehouden. “de ViB fabriek B.V.”’ verplichting onder de hier genoemde garantie is beperkt tot het, naar keus van “de ViB fabriek B.V.”, herstellen of vervangen van de gebrekkige zaak, of terugbetaling van de daarvoor betaalde vergoeding.

Prestaties door derden

 1. Indien en voor zover een juiste en tijdige uitvoering van de opdracht dit naar het oordeel van “de ViB fabriek B.V.” vereist, heeft zij het recht prestaties te doen geschieden door een of meer derden.
 2. “de ViB fabriek B.V.” staat in voor van derden ontvangen gegevens, tenzij door haar uitdrukkelijk het tegendeel is aangegeven;

ook staat “de ViB fabriek B.V.” in voor door derden in haar opdracht verrichte prestaties.

Aansprakelijkheid

 1. “de ViB fabriek B.V.” is tegenover de Opdrachtgever slechts gehouden tot vergoeding van door hem geleden schade, indien hij aantoont dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van een vermijdbare grove -en derhalve verwijtbare- onzorgvuldigheid van “de ViB fabriek B.V.” of werknemers van “de ViB fabriek B.V.” dan wel van personen van wier diensten “de ViB fabriek B.V.” gebruik maakt en voor wie “de ViB fabriek B.V.” aansprakelijk is. “de ViB fabriek B.V.” is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en dergelijke.
 2. Mocht “de ViB fabriek B.V.” ondanks de bovenstaande aansprakelijkheidsuitsluiting toch aansprakelijk zijn, dan is de aansprakelijkheid van “de ViB fabriek B.V.” ten opzichte van de Opdrachtgever beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico.
 3. Indien “de ViB fabriek B.V.” ondanks de bovenstaande aansprakelijkheidsuitsluiting toch aansprakelijk is en, om welke reden dan ook, onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering niet wordt uitbetaald, dan is de aansprakelijkheid van “de ViB fabriek B.V.” beperkt tot een bedrag ter grootte van het honorarium dat “de ViB fabriek B.V.” voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
 4. Indien een opdracht meer dan een object betreft, wordt voor de bepaling van de limiet van aansprakelijkheid van “de ViB fabriek B.V.” slechts dat gedeelte van de verschuldigde vergoeding in aanmerking genomen dat direct betrekking heeft op het object ter zake waarvan schade blijkt te zijn ontstaan.
 5. Ondanks de gehoudenheid van “de ViB fabriek B.V.” tot inachtneming van zorgvuldigheid en het in het verband daarmee in het eerste lid bepaalde, staat “de ViB fabriek B.V.” er niet voor in dat door haar geleverde resultaten en door haar verrichte prestaties geen schending (kunnen) opleveren van rechten van derden, daaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten en industriële eigendom.
 6. Iedere verplichting tot schadevergoeding van “de ViB fabriek B.V.” vervalt indien de Opdrachtgever deze niet binnen een jaar na de factuurdatum van de prestaties waarop de schade betrekking heeft, schriftelijk en met redenen omkleed aan “de ViB fabriek B.V.” kenbaar maakt.
 7. De Opdrachtgever zal “de ViB fabriek B.V.” vrijwaren tegen vorderingen van derden ter zake van vergoeding van schade die is ontstaan door of in verband met ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte prestaties waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Onder derden wordt in dit verband ook verstaan werknemers van de Opdrachtgever en personen van wier diensten de Opdrachtgever bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt maakt.
 8. Indien de Opdrachtgever de risico’s verbonden aan de uitvoering van Resultaten door verzekering aan een ander overdraagt, is hij gehouden “de ViB fabriek B.V.” te vrijwaren tegen de gevolgen van enig regresrecht vanwege de verzekeraar uitgeoefend.
 9. De beperkingen in de schadevergoedingsverplichtingen van de Opdrachtgever uit dit artikel zijn mede van kracht ten opzichte van werknemers en van “de ViB fabriek B.V.”, alsook ten opzichte van derden waarvan “de ViB fabriek B.V.” bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik heeft gemaakt en voor wie “de ViB fabriek B.V.” aansprakelijk is.

10  Opdrachtgever dient zelf te beoordelen of de door ‘’de ViB fabriek’’ geleverde Resultaten en/of zaken qua vorm en inhoud overeenkomen met de in het land/vestigingsplaats van Opdrachtgever geldende wettelijke voorschriften en handelsgebruiken.

11  De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het steeds correct gebruiken van het Resultaat enkel voor het doel, het land en de periode waarvoor het Resultaat door “de ViB fabriek B.V.” is verstrekt. Iedere verplichting tot schadevergoeding van “de ViB fabriek vervalt, indien de Opdrachtgever de door “de ViB fabriek” geleverde Resultaten en/of zaken (of daarop door de Opdrachtgever gebaseerde documenten) gebruikt, voor een ander doel, of periode dan waarvoor deze zijn afgegeven, dan wel gebruikt in strijd met de in het land /vestigingsplaats van de Opdrachtgever geldende wettelijke voorschriften en handelsgebruiken.

Overmacht

 1. Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, is “de ViB fabriek B.V.” nimmer aansprakelijk indien zij niet of niet-tijdig aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen ten gevolge van overmacht; als zodanig worden beschouwd alle omstandigheden die een normale uitoefening van de werkzaamheden verhinderen, zoals oorlogsomstandigheden, brand en andere vernietigingen, bedrijfsstoornissen in welke vorm dan ook, overheidsmaatregelen en andere omstandigheden die buiten de invloedsfeer van “de ViB fabriek B.V.” liggen.
 2. Indien derden van wie “de ViB fabriek B.V.” voor de uitvoering van de opdracht afhankelijk is, hun verplichtingen jegens haar niet of niet-tijdig nakomen op grond van omstandigheden die volgens het eerste lid van dit artikel overmacht voor “de ViB fabriek B.V.” zouden hebben overgeleverd, levert dit niet of niet-tijdig nakomen door die derden ook voor “de ViB fabriek B.V.” zelf overmacht jegens de Opdrachtgever op.
 3. In geval van overmacht heeft “de ViB fabriek B.V.” het recht om de Overeenkomst met de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder op enigerlei wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn.

Betaling

 1. Alle facturen van “de ViB fabriek B.V.” dienen zonder opschorting, korting of verrekening te worden voldaan. De betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen is.
 2. Eventuele reclamaties tegen de factuur, die binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk dienen te worden ingediend, schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Indien de Opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn betaalt, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de dag na de vervaldatum, zonder dat “de ViB fabriek B.V.” tot enige sommatie of ingebrekestelling verplicht is. De Opdrachtgever is in zodanig geval over het verschuldigd gebleven bedrag een rente schuldig gelijk aan 0,75% per maand, vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele betaling.
 4. Ingeval “de ViB fabriek B.V.” overgaat tot het nemen van maatregelen tot invordering van verschuldigde bedragen of tot handhaving van haar overige rechten jegens Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gehouden “de ViB fabriek B.V.” alle ter zake gemaakte kosten te vergoeden. Daaronder zijn begrepen alle vergoedingen aan bij de desbetreffende maatregelen ingeschakelde derden en alle kosten die “de ViB fabriek B.V.” binnen de eigen organisatie maakt en die in redelijkheid geheel of ten dele aan de desbetreffende maatregelen mogen worden toegerekend. In geval van invordering van verschuldigde bedragen heeft “de ViB fabriek B.V.” de keus de op invordering vallende kosten gespecificeerd van de Opdrachtgever te vorderen, of om die kosten forfaitair te bepalen op vijftien procent van het ten onrechte onbetaald gebleven bedrag.

Ontbinding

Onverminderd het bepaalde in de vorige artikelen, is de Opdrachtgever in verzuim indien hij (ondanks deugdelijke ingebrekestelling) niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de Overeenkomst mocht voortvloeien. Alsdan heeft “de ViB fabriek B.V.” het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden zonder dat “de ViB fabriek B.V.” tot enige schadevergoeding gehouden is, doch onverminderd het recht op vergoeding van schade die het gevolg is van de wanprestatie en de opschorting of ontbinding. In deze gevallen is iedere vordering die “de ViB fabriek B.V.” ten laste

van de Opdrachtgever heeft, dadelijk en ineens opeisbaar. In het geval van faillissement, surséance van betaling, liquidatie, of onder beheer-, bewind -, of curatelestelling van de Opdrachtgever zal deze van rechtswege geacht worden in verzuim te zijn; in dat geval heeft “de ViB fabriek B.V.” zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onder dezelfde voorwaarden als hiervoor genoemd.

Geschillen en toepasselijk recht

 1. Alle geschillen, daaronder begrepen hetgeen slechts een der partijen als een geschil beschouwt, zullen, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet, bij uitsluiting worden berecht door de rechtbank Limburg, met behoud van de mogelijkheid van appel en cassatie.
 2. Op alle aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten met “de ViB fabriek B.V.”, en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen, is Nederlands recht van toepassing.

Aanvullende Algemene voorwaarden PIKA-platform

 Dit zijn de aanvullende Algemene voorwaarden ("Voorwaarden") van de ViB fabriek B.V. | PIKA platform ("PIKA," "wij," "ons" of "onze"), een onderneming die gevestigd is te DSM-straat 1-2 te Beek. Door toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van (mobiele) applicaties, websites of enige andere door PIKA beschikbaar gestelde dienst (tezamen de "Diensten"), ongeacht de wijze waarop daartoe toegang is verkregen, stemt uw onderneming ("uw onderneming", "u", "uzelf") ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. De Diensten zijn eigendom van of worden beheerd door de ViB fabriek B.V. Deze Voorwaarden zijn van invloed op uw wettelijke rechten en verplichtingen. Indien u niet akkoord gaat met al deze Voorwaarden, dient u zich geen toegang te verlenen tot of gebruik te maken van de Diensten.

 

Registratie en accountbeveiliging

 1. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die via uw account plaatsvinden en u stemt ermee in dat u uw account, gebruikersnaam of accountrechten niet zult verkopen, overdragen, in licentie geven of toewijzen. Met uitzondering van personen of bedrijven die uitdrukkelijk gemachtigd zijn om accounts aan te maken namens hun werknemers of klanten, verbiedt PIKA het aanmaken van en stemt u ermee in dat u geen account zult aanmaken voor iemand anders dan uzelf.
 2. U verklaart dat alle informatie die u bij registratie en op enig ander tijdstip aan PIKA verstrekt of heeft verstrekt waarheidsgetrouw, accuraat, actueel en volledig zal zijn en u stemt ermee in uw informatie waar nodig bij te werken om de waarachtigheid en nauwkeurigheid ervan te handhaven.
 3. U stemt ermee in dat u de inloggegevens van andere PIKA-gebruikers niet zult vragen, verzamelen of gebruiken.
 4. Het is u niet toegestaan te proberen een andere gebruiker het gebruik of plezier van de Diensten te ontzeggen en u mag schendingen van deze Voorwaarden of andere voorwaarden van PIKA niet aanmoedigen of vergemakkelijken.
 5. U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding en beveiliging van uw wachtwoord.
 6. Het is u niet toegestaan om op ongeoorloofde wijze accounts bij de Diensten aan te maken, inclusief maar niet beperkt tot, door gebruik te maken van een geautomatiseerd apparaat, script, bot, spider, crawler of scraper.
 7. U bent als enige verantwoordelijk voor uw gedrag en voor alle gegevens, teksten, bestanden, informatie, gebruikersnamen, afbeeldingen, grafieken, foto's, profielen, werken van auteurschap, toepassingen, koppelingen en andere inhoud of materialen (gezamenlijk "Content") die u indient, plaatst of weergeeft op of via de Diensten.
 8. Schending van deze Voorwaarden kan, uitsluitend ter beoordeling van PIKA, leiden tot beëindiging van uw PIKA-account. U begrijpt en stemt ermee in dat PIKA niet verantwoordelijk kan en zal zijn voor de Content die op de Diensten wordt geplaatst en dat u de Diensten op eigen risico gebruikt. Indien u de letter of de geest van deze Voorwaarden schendt, of anderszins risico's of mogelijke juridische blootstelling voor PIKA creëert, kunnen we de verlening van de Diensten aan u geheel of gedeeltelijk stopzetten

Veiligheid

 1. Het is u niet toegestaan om ongewenste e-mails, opmerkingen of andere vormen van commerciële of intimiderende communicatie (spam) aan te maken of te versturen naar enige PIKA-gebruiker.
 2. Het is u niet toegestaan om personen of entiteiten te belasteren, te stalken, te pesten, te misbruiken, lastig te vallen, te bedreigen, te discrimineren of te intimideren of om zich voor te doen als een ander, en u mag geen privé- of vertrouwelijke informatie via de Diensten plaatsen.
 3. Het is u niet toegestaan om gewelddadige, naakte, gedeeltelijk naakte, discriminerende, onwettige, inbreuk makende, haatdragende, pornografische of seksueel suggestieve Content te plaatsen via de

Diensten.

 1. Het is u niet toegestaan om de Diensten te gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. U stemt ermee in te voldoen aan alle (bijvoorbeeld staats-, lokale en provinciale) wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op uw gebruik van de Diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten.
 2. Het is u niet toegestaan om de Diensten of servers of netwerken die met de Diensten zijn verbonden te verstoren of te ontwrichten, inclusief door het overbrengen van wormen, virussen, spyware, malware of enige andere code van destructieve of verstorende aard. Het is u niet toegestaan om Content of code te injecteren of anderszins de wijze waarop een PIKA-pagina in de browser of op het apparaat van een gebruiker wordt weergegeven, te wijzigen of te verstoren.
 3. Het is u niet toegestaan om de Diensten te wijzigen, aan te passen of te veranderen of een andere website te wijzigen, aan te passen of te veranderen om op die manier ten onrechte te suggereren dat deze met de Diensten of PIKA geassocieerd is/zijn.

Algemene voorwaarden

 1. We behouden ons het recht voor om de Diensten of uw toegang tot de Diensten te wijzigen of te beëindigen om welke reden dan ook, zonder kennisgeving, op elk ogenblik, en zonder aansprakelijkheid jegens u. Indien we uw toegang tot de Diensten beëindigen of indien u uw account deactiveert, zullen alle overige gegevens niet langer toegankelijk zijn via uw account (gebruikers zullen bijvoorbeeld niet kunnen navigeren naar uw gebruikersnaam en uw foto's bekijken), hoewel deze materialen en gegevens kunnen blijven bestaan en verschijnen binnen de Diensten.
 2. We behouden ons het recht voor om verbeuring van een gebruikersnaam om welke reden dan ook af te dwingen.
 3. Bij beëindiging komen alle rechten die u in deze Voorwaarden zijn toegekend onmiddellijk te vervallen.
 4. We behouden ons het recht voor om, om welke reden dan ook en op elk gewenst moment, toegang tot de Diensten te weigeren aan iedereen.
 5. We kunnen naar eigen goeddunken Content of accounts met Content die in strijd is met deze Voorwaarden, verwijderen, bewerken, blokkeren en/of monitoren, maar zijn daartoe niet verplicht. PIKA behoudt zich het recht voor om Content om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving uit de Diensten te verwijderen. Content die uit de Diensten wordt verwijderd, kan door PIKA opgeslagen blijven, onder meer, zonder beperking, om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen, maar deze kan niet worden teruggehaald zonder een geldig gerechtelijk bevel. Dientengevolge moedigt PIKA u aan uw eigen reservekopie van uw Content te bewaren. PIKA is geen back-upservice en u stemt ermee in dat u niet zult vertrouwen op de Diensten voor het maken van reservekopieën of het opslaan van Content. PIKA is niet aansprakelijk jegens u voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van de Diensten of het verlies van enige Content. U erkent tevens dat het Internet onderhevig kan zijn aan inbreuken op de veiligheid en dat de indiening van Content of andere informatie mogelijk niet veilig is.
 6. U stemt ermee in dat PIKA niet verantwoordelijk is voor de in de Diensten geplaatste Content en deze ook niet onderschrijft. PIKA heeft geen enkele verplichting om enige Content vooraf te screenen, te controleren, te bewerken of te verwijderen. Indien uw Content in strijd is met deze Voorwaarden, kunt u wettelijk aansprakelijk worden gesteld voor die Content.
 7. Tenzij anders beschreven in het privacybeleid van PIKA en deze Voorwaarden, is alle Content tussen u en PIKA niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten en zijn wij niet aansprakelijk voor enig gebruik of enige openbaarmaking van Content. U erkent en stemt ermee in dat uw relatie met PIKA geen vertrouwelijke, fiduciaire of andersoortige bijzondere relatie is, en dat uw beslissing om Content in te dienen PIKA niet in een positie plaatst die afwijkt van de positie die leden van het algemene publiek innemen, ook niet met betrekking tot uw Content. Uw Content valt niet onder enige vertrouwelijkheidsverplichting van PIKA, en PIKA is niet aansprakelijk voor het gebruik of de openbaarmaking van door u verstrekte Content.
 8. U stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor alle datakosten die u maakt door het gebruik van de Diensten.
 9. We verbieden crawlen, schrapen, cachen of anderszins toegang verkrijgen tot enige inhoud op de Diensten via geautomatiseerde middelen (behalve als dit het resultaat kan zijn van standaard zoekmachineprotocollen of technologieën die door een zoekmachine worden gebruikt met de uitdrukkelijke toestemming van PIKA).

Intellectuele-eigendomsrechten

 1. PIKA verleent u hierbij een niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de Diensten. Het is u niet toegestaan om de Diensten te distribueren of beschikbaar te stellen via een netwerk waar deze door meerdere apparaten tegelijk gebruikt zouden kunnen worden. U mag de Diensten niet verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, verspreiden of in sublicentie geven. U mag de Diensten, updates of een deel daarvan niet kopiëren (tenzij uitdrukkelijk toegestaan door deze licentie), decompileren, reverse-engineeren, demonteren, proberen de broncode ervan te achterhalen, wijzigen of er afgeleide werken van maken (behalve indien en alleen voor zover voorgaande beperkingen verboden zijn door de toepasselijke wetgeving of voor zover toegestaan door de licentievoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van open-source componenten die bij de Diensten zijn inbegrepen). Elke poging daartoe is een schending van de rechten van PIKA. Indien u deze beperking schendt, kunt u strafrechtelijk worden vervolgd worden en kunnen u schadevergoedingen worden opgelegd. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle door PIKA verstrekte upgrades die de oorspronkelijke Diensten vervangen en/of aanvullen, tenzij een dergelijke upgrade vergezeld gaat van bijgewerkte voorwaarden, in welk geval deze laatstgenoemde voorwaarden van toepassing zijn.
 2. PIKA claimt geen eigenaarschap van enige Content die u op of via de Diensten plaatst. In plaats daarvan verleent u PIKA hierbij een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde licentie voor het gebruik van de Content die u op of via de Diensten plaatst, behoudens het privacybeleid van PIKA.
 3. U verklaart en garandeert dat:

(i) u eigenaar bent van de Content die door u op of via de Diensten wordt geplaatst of dat u anderszins het recht heeft om de rechten en licenties te verlenen die in deze Voorwaarden worden uiteengezet;

(ii) de plaatsing en het gebruik van uw Content op of via de Diensten geen schending, verduistering of inbreuk vormt van/op de rechten van derden, met inbegrip van, zonder beperking, privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, handelsmerkrechten en/of andere intellectuele-eigendomsrechten;

(iii) u ermee instemt alle royalty's, vergoedingen en andere gelden te betalen die verschuldigd zijn uit hoofde van Content die u op of via de Diensten plaatst; en (iv) u het wettelijke recht en de wettelijke bevoegdheid heeft om deze Voorwaarden in uw rechtsgebied aan te gaan.

 1. De Diensten bevatten content die eigendom is van of waarvoor een licentie is verleend door PIKA ("PIKA-content"). De PIKA-content wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en andere wetten, en tussen u en PIKA is PIKA eigenaar van en behoudt zij alle rechten op de PIKA-content en de Diensten. U zult geen mededelingen inzake auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten die in de PIKA-content zijn opgenomen of deze vergezellen, verwijderen, wijzigen of verbergen en u zult de PIKA-content niet reproduceren, wijzigen, aanpassen, er afgeleide werken op baseren, uitvoeren, weergeven, publiceren, distribueren, verzenden, uitzenden, verkopen, in licentie geven of anderszins exploiteren.
 2. De naam PIKA en het logo van PIKA zijn handelsmerken van PIKA en mogen niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PIKA. Daarnaast zijn alle paginaheaders, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts eigendom van PIKA en mogen deze niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt, in hun geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PIKA.

Derden

 1. Er kunnen koppelingen zijn van de Diensten of van communicatie die u ontvangt van de Diensten naar (mobiele) applicaties, websites of functies van derden. De Diensten kunnen ook content van derden bevatten die wij niet controleren, onderhouden of onderschrijven. PIKA heeft geen zeggenschap over deze webdiensten van derden of over de inhoud daarvan. U erkent uitdrukkelijk en stemt er uitdrukkelijk mee in dat PIKA op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor deze diensten of functies van derden. We raden u ten sterkste aan de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of diensten van derden die u bezoekt.
 2. U kunt ervoor kiezen, naar eigen en absoluut goeddunken en op eigen risico, om applicaties te gebruiken die de Diensten of uw profiel op de Diensten verbinden met een dienst van een derde (elk een "Applicatie") en dat een dergelijke Applicatie kan interacteren met, verbinding maken met of informatie verzamelen en/of ophalen van en naar uw profiel op de Diensten. Door deze Applicaties te gebruiken, erkent u en stemt u in met het volgende:

(i) indien u een Applicatie gebruikt om informatie te delen, stemt u ermee in dat informatie over uw profiel op de Diensten wordt gedeeld;

(ii) uw gebruik van een Applicatie kan ertoe leiden dat persoonlijk identificeerbare gegevens openbaar worden gemaakt en/of met u in verband worden gebracht, ook indien PIKA deze gegevens niet zelf heeft verstrekt; en

(iii) uw gebruik van een Applicatie geschiedt naar eigen keuze en op eigen risico, en u zult de PIKA-partijen (zoals hierna gedefinieerd) vrijwaren voor activiteiten die verband houden met de Applicatie.

Geen garantie

 1. De Diensten, inclusief, maar niet beperkt tot, PIKA-content, wordt geleverd op "as is"-, "as available"- en "with all faults"-basis. Voor zover wettelijk toegestaan doen noch PIKA, noch haar directeuren, werknemers, managers, functionarissen, partners, gelieerde ondernemingen of agenten (gezamenlijk de "PIKA-partijen") enige toezeggingen of geven zij enige garanties of goedkeuringen van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot: (a) de Diensten; (b) de PIKA-content; (c) content van gebruikers; of (d) veiligheid in verband met de overdracht van informatie aan PIKA of via de Diensten. Bovendien wijzen de PIKA-partijen hierbij alle garanties, expliciet of impliciet, van de hand, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, eigendom, gewoonte, handel, ongestoord genot, systeemintegratie en vrijwaring van computervirussen.
 2. De PIKA-partijen verklaren of garanderen niet dat de Diensten foutloos of ononderbroken zullen zijn; dat gebreken zullen worden gecorrigeerd; of dat de Diensten of de server die de Diensten beschikbaar maakt, vrij is/zijn van schadelijke componenten, waaronder, zonder beperking, virussen. De PIKA-partijen doen geen toezeggingen en geven geen garanties dat de informatie (met inbegrip van eventuele instructies) op de Diensten juist, volledig of nuttig is.
 3. Hoewel het de bedoeling van PIKA is dat de Diensten zo veel mogelijk beschikbaar zijn, zullen er zich gevallen voordoen waarin de Diensten onderbroken kunnen worden, waaronder, zonder beperking, voor gepland onderhoud of upgrades, noodreparaties of als gevolg van storingen in telecommunicatieverbindingen en/of -apparatuur.
 4. U erkent dat uw gebruik van de Diensten geheel voor uw eigen risico is. De PIKA-partijen garanderen niet dat uw gebruik van de Diensten in een bepaald rechtsgebied rechtmatig is, en de PIKA-partijen wijzen deze garanties uitdrukkelijk van de hand. Sommige rechtsgebieden beperken of staan de afwijzing van impliciete of andere garanties niet toe, zodat de bovenstaande afwijzing mogelijk niet op u van toepassing is voor zover de wet van een dergelijk rechtsgebied op u en deze Voorwaarden van toepassing is.
 5. Door toegang tot of gebruik van de Diensten verklaart en garandeert u dat uw activiteiten wettig zijn in elk rechtsgebied waar u toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Diensten.
 6. De PIKA-partijen onderschrijven geen Content en wijzen uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens enige persoon of entiteit af voor enig verlies, schade (hetzij werkelijke schade, gevolgschade, schadevergoedingen of anderszins), letsel, vordering, aansprakelijkheid of andere oorzaak van welke aard of aard dan ook, gebaseerd op of voortvloeiend uit enige Content.

Aansprakelijkheidsbeperking

 1. Voor zover niet bij wet verboden, zijn de PIKA-partijen in geen geval aansprakelijk jegens u voor enig verlies of enige schade van welke aard dan ook (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, economische, voorbeeldige, bijzondere, punitieve, incidentele of gevolgverliezen of -schade) die direct of indirect gerelateerd zijn aan:
 2. de Diensten;
 3. de PIKA-content;
 4. de content van gebruikers;
 5. uw gebruik van, onvermogen tot gebruik van, of de prestaties van de Diensten;
 6. elke actie die wordt ondernomen in verband met een onderzoek door de PIKA-partijen of rechtshandhavingsinstanties met betrekking tot uw gebruik van de Diensten of het gebruik van de Diensten door een andere partij;
 7. elke actie die wordt ondernomen in verband met eigenaars van auteursrechten of andere intellectuele-eigendomsrechten;
 8. eventuele fouten of omissies in de werking van de Diensten; of
 9. enige schade aan computers, mobiele apparaten of andere apparatuur of technologie van de gebruiker, waaronder, zonder beperking, schade als gevolg van inbreuk op de beveiliging of als gevolg van virussen, bugs, sabotage, fraude, fouten, weglatingen, onderbrekingen, defecten, vertragingen in de werking of transmissie, storingen in computerlijnen of netwerken of overige technische of andere storingen, waaronder, zonder beperking, schade wegens gederfde winst, verlies van goodwill, verlies van gegevens, werkonderbreking, storingen in nauwkeurigheid van resultaten of computerstoringen of -uitval, zelfs indien deze te voorzien waren of zelfs indien de PIKA-partijen op de hoogte waren of hadden moeten zijn van de mogelijkheid van deze schade, hetzij door een actie voortkomend uit een overeenkomst, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of onrechtmatige daad (waaronder, zonder beperking, geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door nalatigheid, overmacht, telecommunicatiestoringen of diefstal of vernietiging van de Diensten). In geen geval zullen de PIKA-partijen aansprakelijk zijn jegens u of iemand anders voor verlies, schade of letsel, inclusief, zonder beperking, overlijden of persoonlijk letsel. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van de PIKA-partijen jegens u voor alle schade, verliezen of gronden voor vorderingen hoger zijn dan het bedrag van uw huidige jaarlijkse licentiekosten. Voornoemde beperkingen zijn zelfs van toepassing indien de hierboven genoemde verhaalsmogelijkheid niet aan haar wezenlijke doel beantwoordt.
 10. U stemt ermee in dat ingeval u schade, verlies of letsel lijdt als gevolg van handelingen of nalatigheden van PIKA, de schade die u eventueel lijdt niet onherstelbaar is of voldoende om u recht te geven op een rechterlijk bevel ter voorkoming van de exploitatie van een website, dienst, eigendom, product of andere content die/dat eigendom is van of beheerd wordt door de PIKA-partijen, en dat u geen rechten zult hebben om de ontwikkeling, productie, distributie, reclame, tentoonstelling of exploitatie van een website, eigendom, product, dienst of andere content die/dat eigendom is van of beheerd wordt door de PIKA-partijen, te bevelen of te beperken.
 11. PIKA is niet verantwoordelijk voor de acties, content, informatie of gegevens van derden, en u ontslaat ons, onze directeuren, functionarissen, werknemers en agenten van alle vorderingen en schade, bekend en onbekend, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met een vordering die u tegen deze derden heeft.
 12. U stemt ermee in dat elke vordering die u mogelijk heeft die voortvloeit uit of verband houdt met uw relatie met PIKA binnen één jaar nadat een dergelijke vordering is ontstaan moet worden ingediend; anders verjaart uw vordering permanent.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in om (op verzoek van PIKA) de PIKA-partijen te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen, aansprakelijkheden, schade, verliezen en onkosten, waaronder, zonder beperking, redelijke advocatenhonoraria en -kosten, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met een van de volgende zaken (waaronder als gevolg van uw directe activiteiten op de Diensten of activiteiten die namens u worden uitgevoerd):

 1. uw Content of uw toegang tot of gebruik van de Diensten;
 2. uw inbreuk of vermeende inbreuk op deze Voorwaarden;
 3. uw schending van rechten van derden, inclusief, zonder beperking, intellectuele-eigendomsrechten, publiciteitsrechten, vertrouwelijkheidsrechten, eigendomsrechten of privacyrechten;
 4. uw schending van wetten, regels, voorschriften, codes, statuten, verordeningen of bevelen van overheids- en semioverheidsinstanties, inclusief, zonder beperking, alle regelgevende, bestuurlijke en wetgevende instanties; of
 5. een onjuiste voorstelling van zaken door u gedaan. U zult uw volledige medewerking verlenen aan het verweer tegen enige vordering, zoals door PIKA verlangd. PIKA behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van alle zaken die onderhevig zijn aan schadeloosstelling door u, en u zult in geen geval een vordering schikken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PIKA.

Gedeeltelijke ongeldigheid

Indien, op enig moment, een bepaling van deze Voorwaarden in enig opzicht onwettig, ongeldig of onafdwingbaar is of wordt onder enig recht van enig rechtsgebied, zal noch de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen, noch de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van een dergelijke bepaling onder het recht van enig ander rechtsgebied op enigerlei wijze worden getroffen of aangetast.

Geen verklaring van afstand

Indien PIKA niet aandringt op de strikte naleving van enige bepaling van deze Voorwaarden of deze niet afdwingt, zal dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enige bepaling of enig recht. Geen verklaring van afstand van een van deze Voorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van deze bepaling of voorwaarde of een andere bepaling of voorwaarde.

Territoriale beperkingen

 1. De informatie die in de Diensten wordt verstrekt, is niet bestemd voor distributie aan of gebruik door enige persoon of entiteit in enig rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of waardoor PIKA zou worden onderworpen aan enige registratieverplichting in een dergelijk rechtsgebied of land. We behouden ons het recht voor om de beschikbaarheid van de Diensten of een deel van de Diensten te beperken voor een persoon, geografisch gebied of rechtsgebied, op elk moment en naar ons eigen goeddunken, alsook om de hoeveelheden van enige content, programma, product, service of andere functie die/dat PIKA aanbiedt, te beperken.

Wijzigingen

 1. We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden ("Bijgewerkte Voorwaarden") van tijd tot tijd te wijzigen.
 2. Tenzij we een wijziging aanbrengen om juridische of administratieve redenen, zullen we een redelijke voorafgaande kennisgeving doen voordat de Bijgewerkte Voorwaarden van kracht worden. U stemt ermee in dat we u op de hoogte kunnen stellen van de Bijgewerkte Voorwaarden door deze op de Diensten te plaatsen, en dat uw gebruik van de Diensten na de ingangsdatum van de Bijgewerkte Voorwaarden (of het zich inlaten met ander gedrag dat we redelijkerwijs kunnen specificeren) uw instemming met de Bijgewerkte Voorwaarden inhoudt. Lees daarom deze Voorwaarden en de Bijgewerkte Voorwaarden voordat u de Diensten gebruikt.
 3. De Bijgewerkte Voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van publicatie, of een latere datum die in de Bijgewerkte Voorwaarden wordt vermeld, en zijn vanaf dat moment van toepassing op uw gebruik van de Diensten. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle geschillen die ontstaan vóór de ingangsdatum van de Bijgewerkte Voorwaarden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Deze Voorwaarden, en alle niet-contractuele verplichtingen die eruit voortvloeien of ermee verband houden, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.
 2. Alle geschillen tussen u en PIKA (ongeacht of een derde partij bij een dergelijk geschil is betrokken) met betrekking tot uw relatie met PIKA zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Limburg, Nederland, onverminderd het recht van PIKA als eiser om een procedure aanhangig te maken bij enige andere rechtbank die bevoegd is. De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitdrukkelijk uitgesloten.

Privacy statement

De ViB fabriek B.V. en alle aan haar gelieerde ondernemingen (hierna: “ViB fabriek”) verwerkt dagelijks persoonsgegevens. ViB fabriek houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daaraan verwante wet- en regelgeving. ViB fabriek respecteert de privacy van de betrokkenen en bij de verwerking van persoonsgegevens staat zorgvuldigheid hoog in het vaandel.

de ViB fabriek is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. ViB fabriek is gevestigd aan de DSM-straat 1-2, te (6191 NB) Beek. Het KvK-nummer is 58738908. U kunt ons bereiken onder het telefoonnummer 0031 85 009 2200 of per e-mail via info@devibfabriek.nl.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de “betrokkene”). ViB fabriek verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens voor verschillende doeleinden.

Dienstverlening

Om aan u of uw onderneming onze diensten te kunnen verlenen, hebben wij zaken als uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer alsook eventueel een apparaat ID nodig. Als u gebruik maakt van ons online platform PIKA, verwerken wij ook uw gebruikersnaam en wachtwoord. De verwerking van uw persoonsgegevens is daarmee noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub b AVG.

Website en Social Media

ViB fabriek heeft een website en maakt gebruik van verschillende social media kanalen, zoals Facebook, LinkedIn en Twitter. Wanneer u onze website bezoekt of functies op onze pagina binnen deze social media gebruikt, is het mogelijk dat wij persoonsgegevens van u verwerken. Het gaat dan om:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website of onze social media pagina’s
 • Internetbrowser en apparaat type

Behalve noodzakelijke verwerking daarvan in het kader van de uitvoering van een overeenkomst, hebben wij bij deze verwerking een gerechtvaardigd belang als bedoeld in artikel 6 lid1 sub f AVG. Wij kunnen hiermee onze website en onze dienstverlening optimaliseren.

(Direct) marketing

Om onze diensten uit te kunnen breiden en nieuwe producten te kunnen aanbieden, maken wij soms gebruik van (direct) marketing waarbij persoonsgegevens verwerkt zullen worden. Deze vorm van gegevensverwerking is gebaseerd op de wettelijke grondslag van het gerechtvaardigd belang als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub f AVG.

Werknemers

ViB fabriek verwerkt persoonsgegevens van haar werknemers. Deze vorm van verwerking vindt zijn grondslag in de contractuele relatie (artikel 6 lid 1 sub b AVG) en in wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 sub c AVG).

Sollicitanten

ViB fabriek verwerkt persoonsgegevens in het kader van sollicitatieprocedures. Dit is noodzakelijk in de aanloopt tot de (eventuele) sluiting van een arbeidsovereenkomst en vindt zijn grondslag in artikel 6 lid sub b AVG. De persoonsgegevens van sollicitanten zullen uiterlijk 4 weken na afloop van de procedure worden verwijderd. Indien daar behoefte aan is, dan zal ViB fabriek ten behoeve van eventuele vacatures en/of sollicitaties in de toekomst, persoonsgegevens enkel met toestemming van de betrokkene langer bewaren.

Ontvangers en verwerkers

In beginsel deelt ViB fabriek uw persoonsgegevens niet met derden. In een aantal situaties delen wij uw persoonsgegevens echter wel met derden. Wanneer dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ViB fabriek heeft gesloten, delen wij uw persoonsgegevens met derden.

Wanneer wij hiertoe uw toestemming hebben gekregen, deelt ViB fabriek uw persoonsgegevens met derden. Uw toestemming geldt alleen als daar duidelijk uit blijkt waarvoor de toestemming is gegeven. U kunt de toestemming op ieder gewenst moment intrekken.

Wanneer wij onze externe partners vragen om persoonsgegevens te verwerken, deelt ViB fabriek uw persoonsgegevens met derden. In een aantal gevallen verwerken externe verwerkers, op grond van instructies van ViB fabriek en in overeenstemming met het privacy beleid en de privacyverklaring van ViB fabriek, persoonsgegevens voor ons. Hierbij worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om vertrouwelijkheid en beveiliging te waarborgen. Wij sluiten met alle verwerkers waarmee wij werken een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de vereisten van artikel 28 lid 3 AVG.

Wanneer een wettelijke bepaling geldt die leidt tot een verplichting de persoonsgegevens te verstrekken of wanneer verstrekking van de persoonsgegevens noodzakelijk is om aan wet- en regelgeving te voldoen, zal ViB fabriek uw persoonsgegevens met derden delen.

Bewaartermijn

ViB fabriek bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Dat zal van geval tot geval verschillen. Zodra er geen grond meer is om de persoonsgegevens te bewaren, zullen deze worden verwijderd. Wanneer een wettelijke bewaartermijn geldt, zullen wij uw persoonsgegevens ten minste gedurende die periode bewaren.

Doorgifte van persoonsgegevens naar het buitenland

ViB fabriek kan in voorkomende gevallen, als dat nodig is, uw gegevens vanuit Nederland naar het buitenland doorgeven. Is het land waaraan wordt doorgegeven in de Europese Economische Ruimte gelegen, dan geldt daar eenzelfde beschermingsniveau als in Nederland. ViB fabriek geeft alleen gegevens door naar het buitenland als dat noodzakelijk is is. ViB fabriek geeft alleen persoonsgegevens door buiten de Europese Economische Ruimte als het betreffende land een passend beschermingsniveau heeft. Geeft ViB fabriek gegevens door naar een niet in de Europese Economische Ruimte gelegen buitenland, waar geen passend beschermingsniveau is , dan nemen wij hierbij de regels daaromtrent in de relevante wet- en regelgeving in acht.

Rechten van de betrokkene

U heeft, als betrokkene, een aantal rechten tegenover ViB fabriek. Deze rechten zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgesomd. Al deze rechten kunt u jegens ViB fabriek uitoefenen, door telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen. Wij zullen dan een afspraak met u plannen. Bij deze afspraak geldt dat u een geldig identiteitsdocument moet meenemen.

 1. Recht op transparante informatie, communicatie en andere regels voor de uitoefening van uw rechten.
 2. Recht van inzage.

U heeft het recht om te informeren of uw persoonsgegevens worden verwerkt. Worden uw persoonsgegevens verwerkt, dan heeft u er recht op te weten welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe dit gebeurt. Daarnaast heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens en op een kopie daarvan. Dit recht is een soort hulprecht, om de uitoefening van de hierna te bespreken rechten mogelijk te maken.

 1. Recht van rectificatie.

Dit is uw recht op verbetering of aanvulling van uw persoonsgegevens. Zijn verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig, dan heeft u het recht deze te laten corrigeren en/of aanvullen. Leidt dit ertoe dat wij overgaan tot verbetering of aanvulling, dan zullen wij deze wijzigingen doorgeven aan onze externe partners indien dit voor de verwerking noodzakelijk is.

 1. Recht op vergetelheid.

Dit is het recht op gegevenswissing. Hiermee krijgt u het recht om overtollige persoonsgegevens te laten wissen. Dit recht geldt ook in openbare archieven en in internet-zoekresultaten. Maakt u hier gebruik van, dan moeten de persoonsgegevens gewist worden: zij worden zonder onredelijke vertraging helemaal verwijderd. ViB fabriek zal enkel overgaan tot gegevenswissing indien

– de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ViB fabriek deze heeft verwerkt;

– u uw toestemming voor (verdere) verwerking intrekt en er geen andere grondslag voor verwerking meer is;

– u gemotiveerd bezwaar maakt en er geen dwingende redenen zijn om uw bezwaar niet te honoreren;

– de persoonsgegevens door ons onrechtmatig zijn verwerkt;

– wij uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting moeten wissen.

In een aantal situaties kan geen gebruik worden gemaakt van uw recht op gegevenswissing. Wanneer dit aan de orde is, informeert ViB fabriek u hier schriftelijk en gemotiveerd over.

 1. Recht op beperking van de verwerking.

Dit houdt in dat de verwerking van (bepaalde) persoonsgegevens voor een bepaalde tijd stop wordt gezet, zodat een probleem kan worden opgelost. Bent u er bijvoorbeeld achter gekomen dat sommige persoonsgegevens niet correct zijn, en heeft u gebruik gemaakt van uw recht van rectificatie en heeft ViB fabriek dit nog in behandeling, dan kunt u gebruik maken van uw recht op beperking van de verwerking.

 1. U heeft er recht op dat ViB fabriek in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger van de persoonsgegevens op de hoogte te brengt van de rectificatie, de wissing of de beperking van de verwerking. Verzoekt u hierom, dan moet ViB fabriek u informatie verschaffen over de ontvangers.
 2. Recht van dataportabiliteit.

Dit is het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Hiermee kunt u een kopie van uw persoonsgegevens eisen, in een leesbare en bruikbare vorm voor uzelf of voor een andere dienstverlener.

 1. Recht van bezwaar

U mag tegen verwerking van uw persoonsgegevens door ViB fabriek te allen tijde bezwaar maken. Terwijl wij uw bezwaar in behandeling nemen, zullen wij de verwerking beperken (zie het onder e. opgenomen recht), tenzij ViB fabriek dwingende redenen heeft die voortzetting van de verwerking rechtvaardigen. Recht om verleende toestemming in te trekken

Behalve de voornoemde rechten heeft u altijd het recht, om een door u verleende toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, in te trekken.

Persoonsgegevens kinderen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ivo.erens@devibfabriek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

ViB fabriek neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de ViB fabriek) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ViB fabriek gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ViB fabriek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via ivo.erens@devibfabriek.nl. de ViB fabriek heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

-DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Klachten

Heeft u een klacht over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt, dan staat de mo-gelijkheid open een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). De Autoriteit Persoonsgegevens zal uw klacht dan in behandeling nemen.

Wijzigingen van deze privacy verklaring

Deze privacyverklaring is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daaraan verwante wet- en regelgeving. ViB fabriek behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren.

Handelsregister

Deze Algemene Voorwaarden & Privacy Statement zijn gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Maastricht onder nummer:  58738908.

Inschrijving Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Maastricht onder nummer:  58738908.

 

de ViB fabriek B.V.

DSM-straat 1-2

6191 NB  Beek