Werkplekinstructiekaart

De impact van de CLP- wetgeving op jouw organisatie of webshop – PIKA is de oplossing

De handhaving van de REACH-verordening is steeds vaker actueel voor organisaties. Organisaties krijgen steeds meer te maken met deze handhaving van de REACH-verordening. Het Forum voor de uitwisseling van handhavingsinformatie, ook wel het Enforcement Forum of Handhavingsforum genoemd, heeft van 9 tot 12 november 2021 plaatsgevonden. Het Handhavingsforum is een netwerk van instanties die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de REACH-, CLP- en PIC-verordeningen in de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein (de Europese Economische Ruimte). De REACH-, CLP- en PIC-verordeningen werden vastgesteld om de gezondheid van de mens en het milieu beter tegen de risico’s van chemische stoffen te beschermen en het concurrentievermogen van de chemische industrie in de EU te versterken.

HANDHAVING VAN DE REACH-VERORDENING: STRENGE CONTROLE Strengere controle op verfafbijtmiddelen en oplosmiddelen op de werkplek

Het Handhavingsforum is tijdens haar laatste bijeenkomst overeengekomen een proefproject uit te voeren over de controle op het op de markt brengen en het gebruik op de werkplek van dichloormethaan (DCM) in verfafbijtmiddelen en N-methyl-pyrrolidon (NMP), een oplosmiddel. Bij de ViBfabriek verwachten we daardoor strengere controle op verfafbijtmiddelen en oplosmiddelen op de werkplek door de Inspectie.

Achtergrond hiervan is dat beperkingen onder de REACH veelal gericht zijn op het op de markt brengen van chemische stoffen en het gebruik daarvan in voorwerpen, maar dat de beperkingen met betrekking tot DCM en NMP ook strikte voorwaarden stellen voor het gebruik van deze twee gevaarlijke stoffen op de werkplek. Tijdens het proefproject zullen de inspecteurs secuur nagaan of aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan en kunnen ze bij deze controles samenwerken met inspecteurs die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de wetgeving over veiligheid en gezondheid op het werk. De precieze startdatum van het proefproject moet nog worden bevestigd.

HANDHAVING VAN DE REACH-VERORDENING: TOEKOMSTIGE PROJECTEN

Het Handhavingsforum heeft zelf ook andere projecten inzake de handhaving van de REACH-verordening aangekondigd, waarvoor de controles in 2022 en 2023 van start zullen gaan. Een van de projecten gaat over de indeling van mengsels, dat zich richt op het gebruik van overbruggingsbeginselen bij de indeling van detergenten en reinigingsmiddelen. De controles in het kader van dit proefproject kunnen al in de tweede helft van 2022 van start gaan. Ook zijn de voorbereidingen gestart voor het EU-brede handhavingsproject van 2023 (REF-11), waarbij de kwaliteit van de informatie in veiligheidsinformatiebladen (ViB’s) zal worden bekeken.

Controle detergenten en reinigingsmiddelen m.b.t. CLP Artikel 48*.

Een van de hoofddoelstellingen van de CLP is om te bepalen of een stof of mengsel eigenschappen bezit die tot de indeling als gevaarlijk leiden. In dit verband is de indeling het uitgangspunt voor het kenbaar maken van gevaren. Artikel 48 verplicht dat bij de verkoop van een gevaarlijke stof of mengsel aan de consument, die consument voor het afrekenen de mogelijkheid moet hebben om de gevaren van het product te beoordelen en op basis daarvan te besluiten of het product gekocht wordt. Artikel 48 is wettelijk bindend in alle lidstaten en rechtstreeks van toepassing op alle bedrijfstakken.

Ja! Vanuit deze regelgeving ben jij als verkoper wettelijk verplicht om de gevaren met de consument online te delen. Er wordt in 2022 strenger op gehandhaafd omdat de online controle een stuk makkelijker gaat dan fysiek in de winkels. Het niet voldoen aan deze wetgeving kan jou als ondernemer/verkoper flinke boetes opleveren. Zorg er dus voor dat jouw webshop in 2022 voldoet aan de Europese wettelijk gestelde regels.

Een snelle oplossing door het PIKA-platform. Om snel aan bovenvermelde regelgeving te voldoen, maken we binnen de ViBfabriek gebruik van het PIKA-platform. Dit platform zorgt dat zowel de relevante informatie voor consumenten (de gevaren van het product) alsook de extra informatie voor de professional (het Veiligheidsinformatieblad) per product beschikbaar is in jouw webshop. Verandert de informatie van het product dan wordt de nieuwe informatie, op basis van het aangepaste Veiligheidsinformatieblad, direct doorgegeven aan het PIKA-platform waar de informatie wordt aangepast en na accordering automatisch ook mee verandert in de webshop.

Wil jij meer weten over de impact van deze regelgeving op jouw organisatie of specifiek jouw eigen webshop?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.